ĐĂNG KÝ NHẬN CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG

CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG AQUACITY NOVALAND RIVER PARK 2 VALENCIA QUÝ 2 NĂM 2021

II. CÁC ƯU ĐÃI CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG:

 1. CAC UU DAI CHUONG TRINH BAN HANG:
 • Uu dai Chuong trinh KH tham gia Vi tien ty:

(KHONG AP DUNG DONG THOI UU DAI CHO LICH THANH TOAN VAY NGAN HANG – PA4):

 1. Chinh sach iru dai bao gom 02 phan:
  • a: VI MUA NHA1 TY: 10 Sec tri gia lOO.OOO.OOOvnd/Sec.
 • Hinh thuc: Uu dai se dirge giam true tiep vao gia ban san pham (chira bao gom VAT)
 • b “TUOI GAN KET NOVALAND”:
 • Dua vao so nam Khach hang dang so huu san pham Novaland tinh den thoi diem hien tai, moi 1 tuoi tirong ling vdi iru dai 10 trieu dong/tuoi
 • Hinh thuc: Uu dai se dugc giam true tiep vao gia ban san pham (chua bao gom VAT).
 • Uu dai chinh sach khach hang cu/Novaloyaty:
 • KH dugc ap dung khach hang Novaloyalty hoac khach hang cu dang so huu san pham Novaland.
 • Hinh thuc: Tru true tiep vao gia ban san pham (chua bao gom VAT) khi dat cpc.

Luu y: Chinh sach khach hang cu va Novaloyalty khong dugc ap dung cung luc.

 • Uu dai co dong:

– Khach hang so huu 2.000 co phieu ma NVL/ san pham lien tuc trong 6 thang ke tu ngay ky VBTT dugc hoi to giam gia 110 trieu dong vao gia ban.

 • Uu dai KH khu Dong hoac KH mien B5c:
 • CHINH SACH UU DAI:
 • Uu dai tarn Sec tri gia 100 trieu dong/ san pham .
 • Hinh thuc: Tru true tiep vao gia ban san pham (chua bao gom VAT) khi dat cpc.

Thai gian ap dung:

-Tir 01/05/2021 den 31/05/2021 cho khach hang Khu Dong/ Khach hang Mien Bac.

Quy dinh xac nhan (chi ap dung mot doi tirong, khong ap dung dong thoi KH khu Dong hoac KH mien Bac):

 • Khu Dong Quan 2, 9, Blnh Thanh, Thu Due, Dong Nai, Blnh Duong, Vung Tau.
 • Khach hang Mien Bac tir Thanh Hoa tro ra.

Dieu kien ap dung: khach hang co hp khau/ Dia chi DKKD/ lam viec tai cac khu tren => Khach hang cung cap ban sao Hp khau/ Hgp dong lao dong/ Giay xac nhan cong tac (ban chinh)/ Giay phep DKKD/ Giay tarn tru/ KT3, KH so huu Bat Dong San /Khu Dong/ Mien Bac.. theo thoi diem chien dich nhu tren.

 • 2.5 Uu dai gdi thiet ke san vuon:
 • – Tang goi thiet ke san vuon ap dung cho cac loai hinh san pham sau: Hinh thuc: Tru true tiep vao gia ban san pham (chua bao gom VAT) khi dat cpc.

  Nha pho

  Biet thu song lap

  Biet thu don lap

  100 trieu

  200 trieu

  500 trieu

  III. TONG TRINH HO TRO LAI SUAT VAY NGAN HANG (PA4 Vay ngan hang):

  3.1 Lich thanh toan PA4 (PA vay NH):

  • Khach hang phai xac dinh tai thdi diem ky Giay dat coc neu chon KHONG nhan iru dai ho trp lai vay hoac NHAN ho trg lai vay.
  • Ngan hang giai ngan toi da 40% gia tri san pham BBS chua bao gom VAT. Phan con lai thanh toan bang von tir co.
  • Neu KH KHONG NHAN ltu dai ho trg lai vay thl se dirge ltu dai chiet khau theo L.TT 5% trade va sau do ltu dai them 7%. Ju dai nay giam trirc tiep vao gia ban chira VAT.
  • Neu KH NHAN uu dai ho trg lai vay thl KH dirge ltu dai chiet khau theo L.TT 5% nha tren va sau do ltu dai ho trg lai suat toi da 9%/nam tren so tien nhan ng (toi da 40% gia tri san pham BBS chira bao gom VAT) tinh tir ngay giai ngan dau tien den ngay 15/06/2023. Khach hang dirge an han ng goc vay theo chinh sach cua Ngan hang lien ket. Truong hgp Khach hang co nhu cau vay ngan hang bang chinh Bat Bong San cua dir an, thl vay tai ngan hang dirge chi dinh bdi Cong Ty.

  Ap dung theo chmh sach cho vay cua Ngan hang CDT lien ket. Neu ngan hang khong cho vay thl KH se khong  nay theo PA nay.

  • Khach hang dugc ho trg phi phat do tat toan trade han, toi da 2,5% tren dir ng thgc te khoan vay dirge ho trg trong thdi gian cong ty con ho trg lai vay. Chi phi ho trg tat toan trirdc han chi ap dung cho KH dau tien (F1).

  -Trirdng hgp khach hang F1 chuyen nhaong cho F2: Khach hang F2 chang minh thu nhap ng vay tai Ngan hang ma F1 dang co dir ng, Von tir co cua F2 bang tong so tien da giai ngan cho F1 tai thdi diem thirc hien quy trinh chuyen nhirgng noi nay. Ty le ho trg toi da cho F2 bang tong so tien F1 da thanh toan cho Cong ty (bao gom von vay) – (trir) Von tir co cua khach hang F2 (toi da 30% san pham BBS chira bao gom VAT).

  – Khach hang F2 dirge hadng iru dai ho trg lai suat vay ngan hang giong Khach hang F1 vdi thdi gian ho trg lai vay edn lai.

  1. QUY DINH CHUYEN NHUONG:

  ■ ■

  • Boi vdi PAI KH phai thanh toan tir 25% mdi dirge quyen chuyen nhirgng.
  • Boi vdi PA2, PA3 KH dirge tir do chuyen nhirgng sau khi KH hoan tat ky VBTT va da thanh toan du dgt 1.

  Boi vdi PA4 vay ngan hang KH phai thanh toan tir 60 % (bao gom phan giai ngan cua Ngan hang) mdi dirge quyen

  1. TIEU CHUAN BAN GIAO

  – Hoan thien co ban mat ngoai tho ben trong

  1. THOI GIAN AP DUNG

  -Tir ngay 20/05/2021 den khi cd thong bao mdi

Phòng Kinh Doanh Dự Án Novaland Group

 • Địa Chỉ :  Tòa nhà The Tresor, 39-39B Bến Vân Đồn Q4 Tp.HCM
 • Điện Thoại : 0909694227
 • Email : buitrungquan20041993@gmail.com
– CÔNG VIỆC CỦA TÔI –

 Với quan điểm làm việc “Trung Thực – Tận Tâm và Chuyên Nghiệp” 

chia sẽ:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
“Tôi luôn lắng nghe mọi vấn đề của khách hàng gặp phải với bất động sản… Từ đó dựa vào những Kiến Thức và Kinh Nghiệm của bản thân để đưa ra giải pháp tốt nhất cho khách hàng”.